Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Young Getters, en houdt kantoor te Leeuwarden aan de Weerd 5a. Young Getters is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 63686007


Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Young Getters behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Young Getters), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.


Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen

  1. De (verzameling van) teksten
  2. Beeldmateriaal
  3. Geluidsmateriaal
  4. Merken
  5. Databestanden
  6. Software
  7. Alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt

komen uitsluitend toe aan Young Getters of haar licentiegevers. Young Getters verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Young Getters via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Getters, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Young Getters geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Young Getters en hierbij een link naar de website van Young Getters wordt opgenomen.


Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Young Getters er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Young Getters instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Young Getters sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Young Getters.


Young Getters is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Young Getters zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Young Getters is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.Young Getters gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Young Getters, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Young Getters zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Young Getters of derden.


Deze website bevat een besloten gedeelte, dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.